React Hook之useContext的介绍与使用

React的专栏 专栏收录该内容
55 篇文章 12 订阅

React的useContext应用场景:

如果需要在组件之间共享状态,可以使用useContext()

现在有俩个组件Navbar和Messages,我们希望它们之间共享状态。

<div className="test">
	<Navbar />
	<Messages />
</div>

使用方法如下:

第一步在它们的父组件上使用React的Context API,在组件外部建立一个Context。

const TestContext = React.createContext({});

组件封装代码如下:

<TestContext.Provider 
	value={{
		username: 'superawesome',
	}}
>
	<div className="test">
		<Navbar />
		<Messages />
	</div>
<TestContext.Provider/>

上面的代码中,TestContext.Provider提供了一个Context对象,这个对象是可以被子组件共享的。

Navbar组件的代码如下:

const Navbar = () => {
	const { username } = useContext(TestContext);
	return (
		<div className="navbar">
			<p>{username}</p>
		</div>
	)
}

上面代码中,useContext()钩子函数用来引入Context对象,从中获取username属性。

Message组件的代码也类似:

const Messages = () => {
	const { username } = useContext(TestContext);
	return (
		<div className="messages">
   		<p>1 message for {username}</p>
		</div>
	)
}

整体代码如下:

import React, { useContext } from "react";
import ReactDOM from "react-dom";

const TestContext= React.createContext({});

const Navbar = () => {
 const { username } = useContext(TestContext)

 return (
  <div className="navbar">
   <p>{username}</p>
  </div>
 )
}

const Messages = () => {
 const { username } = useContext(TestContext)

 return (
  <div className="messages">
   <p>1 message for {username}</p>
  </div>
 )
}

function App() {
 return (
	<TestContext.Provider 
		value={{
			username: 'superawesome',
		}}
	>
		<div className="test">
			<Navbar />
			<Messages />
		</div>
	<TestContext.Provider/>
 );
}

const rootElement = document.getElementById("root");
ReactDOM.render(<App />, rootElement);

笔者写到了一个文件里朋友们可能觉得用useState可以实现啊,为啥要用这个,这个的话其实是你的子组件写到别的文件里也还是可以公用这个状态的,这就是他的用途~

感谢观看

相关推荐
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值